Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost Intersnack a.s. jako klíčový hráč na trhu slaných snacků, který je na vedoucí pozici  v kategorii bramborových lupínků, specialit, slaného pečiva, oříšků a popcornu, si uvědomuje, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je trvalou součástí jeho činností a v rámci své strategie řízení výroby a hospodaření s energií se proto zavazuje:

·         Provádět pravidelnou identifikaci a hodnocení pracovních rizik za účelem předcházení vzniku nežádoucích událostí a přijímání opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek na všech pracovištích společnosti.

·         Řídit v rámci trvale udržitelného rozvoje energetickou náročnost svých činností a neustále jí snižovat, preferovat ta zařízení a řešení, která jsou energeticky nejlepší a podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb.

·         Neustále zlepšovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

·         Společnost Intersnack neustále sleduje a hledá cesty a nástroje vedoucí k zavádění nejnovějších technologií a postupů v energetických oblastech výroby slaných snacků.

·         Dodržovat právní a jiné předpisy, včetně mezinárodně uznávaných dokumentů jako jsou OHSAS 18001, ISO 50001 a jiných dokumentů, které se týkají společnosti Intersnack a.s.

·         Posilovat vědomí zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a zdraví svých kolegů, klást důraz na osobní odpovědnost za prosazování a dodržování právních a jiných předpisů při práci a to včetně vedoucích zaměstnanců na všech úrovních vedení.

·         Sdělovat Politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všem obchodním partnerům, dodavatelům, návštěvníkům společnosti Intersnack a.s. a veřejnosti.

·         Vyžadovat plnění principů Politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od všech obchodních partnerů a návštěvníků nacházejících se v areálu společnosti Intersnack a.s.

V Choustníku dne 7.6.2015 představenstvo společnosti INTERSNACK, a.s.